Terms and Conditions

These Terms and Conditions (hereinafter, referred to as the “Terms”) for the website www.waste-outlet.com (hereinafter, referred to as the “Website”) constitute a legal agreement between the user (“you”, “your”, “user”) of the Website and Waste-Outlet I/S having a principal place of business at Haderslevvej 1, 6200 Aabenraa, Denmark (hereinafter, referred to as “Waste-Outlet”, “us”, “we”, and “our”).

By using our Website, you accept these terms and conditions in full, if you disagree with these terms and conditions or any part of these terms and conditions, you must not use our Website. If you register with our Website, submit any material to our Website or use any of our Website services, we will ask you to expressly agree to these terms and conditions. Our Website uses cookies; by using our Website or agreeing to these terms and conditions, you consent to our use of cookies in accordance with the terms of our Privacy and Cookie Policy.

1

Waste-Outlet jest wyłącznie rynkiem

1.1 „Strona” istnieje jako miejsce aukcji internetowych, której celem jest ułatwienie transakcji kupującym i sprzedającym w zakresie obrotu materiałami pochodzącymi z recyklingu. Sprzedający zarejestrowani na „Stronie”, mogą wystawiać swoje materiały na sprzedaż w postaci aukcji. Kupujący zarejestrowani na „Stronie”, mogą składać oferty na aukcjach. Zarówno kupujący jak i sprzedający mogą kontaktować się ze sobą w odniesieniu do materiałów, które są wystawione na sprzedaż, przy czym wszystkie rozmowy mogą być przez nas monitorowane. W żadnym momencie nie jesteśmy w posiadaniu żadnych odpadów czy materiałów, które są wystawione na sprzedaż na aukcjach na „Stronie”. Nie sprawdzamy poprawności wpisów dotyczących aukcji ani nie sprawdzamy legalności ani prawdziwości informacji dotyczących ogłoszeń sprzedającego jak i możliwości dokonywania transakcji przez kupującego. Ze względu na te czynniki nie jesteśmy w stanie ustalić bezpieczeństwa ani jakości przedmiotów wystawionych na sprzedaż, czy też legalności transakcji i jej ważności. Wszyscy kupujący i sprzedający są odpowiedzialni za należytą staranność podczas dokonywania transakcji, zarówno w jej trakcie jak i po jej zakończeniu. Nie jesteśmy ani odpowiedzialni, ani włączeni w wykonanie tych transakcji.

2

Rejestracje i konta

2.1. Aby móc korzystać z konta indywidualnego na naszej „Stronie”, musisz mieć ukończone co najmniej 18 lat. Musisz również być w stanie zawrzeć prawnie wiążącą umowę i być upoważnionym do sprzedaży lub kupna materiałów pochodzących z recyklingu na naszej „Stronie”. Korzystając z naszej „Strony” jesteś zobowiązany upewnić się, że działasz w zgodzie ze wszystkimi lokalnymi, stanowymi, federalnymi i międzynarodowymi przepisami prawa. Twoim obowiązkiem jest również zapewnienie, że wszystkie informacje i treści które przesłałeś są właściwie przedstawione i zgodne z Twoją wiedzą. Wyrażasz zgodę na przyjęcie pełnej odpowiedzialności prawnej za następujące działania: rejestracja na „Stronie”, składanie ofert na „Stronie”, komunikacja ze „Stroną”, komunikowanie się z innymi użytkownikami „Strony”, a także wszelkie inne działania oraz treści związane z użytkowaniem „Strony”. W związku z powyższym na każdym sprzedającym na „Stronie” spoczywa odpowiedzialność prawna z tytułu wiedzy i zrozumienia w przypadku, gdy aukcja dotyczy materiału lub produktu, który jest klasyfikowany jako niebezpieczny lub mógłby stworzyć niebezpieczeństwo, aby opis takiej aukcji zawierał wszelkie informacje oraz oświadczenia. Jeśli nie jesteś pewien jak sklasyfikować Twój materiał odpadowy, najlepiej zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz należy zasięgnąć opinii odpowiednich agencji ds. ochrony środowiska. „Waste-Outlet” nie ma obowiązku podejmowania żadnych decyzji dotyczących umieszczania w wykazie niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych substancji ani też legalności takich odpadów i nie jest odpowiedzialna za legalność sprzedaży, transportu, magazynowania, utylizacji ani jakichkolwiek innych operacji z udziałem tych substancji.

2.2 Przed utworzeniem aukcji na materiał odpadowy lub składaniem ofert na jakiejkolwiek aukcji należy najpierw zarejestrować się i stworzyć konto na „Stronie” Waste-Outlet.
Możesz to zrobić poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na naszej „Stronie”. Wszystkie rejestracje zostają poddane procesowi weryfikacji w celu zapewnienia, że na „Stronie” są zarejestrowane tylko wiarygodne i renomowane firmy. Proces ten może trwać do 48 godzin, po czym Użytkownik zostaje poinformowany i otrzymuje dostęp do naszej „Strony”. Podczas rejestracji zostaniesz poproszony o przesłanie różnych dokumentów. Dokumenty będą dostępne dla oferentów na naszej „Stronie” w momencie, gdy sprzedający wystawia aukcje lub podczas oceny potencjalnych kupujących przez sprzedającego.

2.3 Nie wolno zezwolić innej osobie, aby korzystała z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do „Strony”.

2.4 Musisz niezwłocznie powiadomić nas pisemnie, jeśli dowiesz się o nieupoważnionym użyciu Twojego konta.

2.5 Użytkownikowi nie wolno korzystać z konta innej osoby w celu uzyskania dostępu do „Strony”, chyba że ta osoba wyrazi na to zgodę. Zgodnie z uznaniem firmy Waste-Outlet każdy Użytkownik lub potencjalny Użytkownik „Strony” może zostać odrzucony za nieprzestrzeganie warunków umowy lub jakichkolwiek wymagań prawnych bądź też z innych przyczyn.

2.6 Jeśli chciałbyś poprawić lub zmienić błędy wprowadzonych danych na Twoim koncie, skorzystaj z panelu użytkownika na naszej „Stronie”. Pamiętaj, że nie można przesłać nowego identyfikatora osobistego ani certyfikatu rejestracji firmy za pośrednictwem panelu użytkownika. Jeśli musisz przesłać nową wersję dowolnego z tych dokumentów, musisz się skontaktować z Nami, a my ci pomożemy.

3

Identyfikatory użytkownika i hasła

3.1 Musisz zachować poufność Twojego hasła.

3.2 Musisz niezwłocznie powiadomić nas pisemnie, jeśli dowiesz się o ujawnieniu Twojego hasła.

3.3 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek działalność na naszej „Stronie” wynikającą z utraty poufności swojego hasła i może ponosić odpowiedzialność za wszelkie straty wynikające z takiego zachowania.

4

Anulowanie i zawieszenie konta

4.1 Użytkownik może anulować swoje konto na naszej „Stronie” w dowolnym momencie. Jeśli chcesz anulować Twoje konto na „Stronie” Waste-Outlet skontaktuj się z nami, a my ci pomożemy. Po otrzymaniu prośby następuje okres oczekiwania, aby upewnić się, że wszystkie transakcje na Twoim koncie zostały zakończone. W tym czasie nadal będziesz miał dostęp do Twojego konta, ale nie będziesz mógł wykorzystywać Twojego konta w celach handlowych wliczając w to tworzenie aukcji lub składanie ofert na aukcjach. Nie będziesz mógł zmieniać danych kontaktowych w okresie oczekiwania.

4.2 Jeśli naruszasz nasze „Warunki”, możemy: (a) zawiesić Twoje konto; (b) anulować Twoje konto. Zawieszając lub anulując Twoje konto, powiadomimy cię o tym pocztą elektroniczną.

5

Opłaty i warunki aukcji

Wszyscy sprzedający muszą wyrazić zgodę na poniższe warunki aukcji i nałożone opłaty:

a) aukcję na „Stronie” można utworzyć bezpłatnie. Po zakończeniu aukcji, przy założeniu, że aukcja osiągnęła minimalną cenę, w celu otrzymania listy oferentów zostanie nałożona bezzwrotna opłata w wysokości 1% całkowitej ceny sprzedaży (lub co najmniej 26,99 Euro / 29,99 USD). Po wniesieniu przez sprzedającego opłaty wymienionej w poprzednim zdaniu, informacja o wszystkich oferentach będzie widoczna na pulpicie sprzedającego, który w tym czasie może podjąć decyzję o tym kto, jeśli w ogóle, zostanie wygrywającym oferentem. Należy pamiętać, że faktura dotycząca opłaty i inne komunikaty zostaną przesłane e-mailem a także będą dostępne na pulpicie sprzedającego.

b) Pamiętaj, że nie będziesz mógł edytować aukcji po jej opublikowaniu na „Stronie”. Prosimy o kontakt z firmą Waste-Outlet, jeśli zajdzie potrzeba dokonania zmian w Twojej aukcji po publikacji, a my pomożemy Ci w tej sprawie.

c) Jako sprzedający masz kontrolę nad tym, komu sprzedajesz lub nie sprzedajesz Twoje odpady, niezależnie od „najwyższej oferty” na aukcji. Zachowujesz prawo sprzedaży wybranemu przez siebie oferentowi lub rezygnacji ze sprzedaży. Nie masz obowiązku przyjąć którejś z ofert ani nie musisz sprzedawać po zakończeniu aukcji, jeśli żaden z oferentów nie jest dla Ciebie zadowalający.

d) Manipulacja ceną jest niedozwolona i nie będzie tolerowana. Obejmuje to korzystanie przez sprzedających z innych kont na „Stronie” w celu licytowania na swoich aukcjach, współpracę z osobami trzecimi w celu podwyższania cen na aukcji sprzedającego, przy użyciu fałszywych nazwisk, tak pośrednio jak i bezpośrednio, do licytowania na własnej aukcji lub każdą inną metodę stosowaną w tym celu. Jeśli podejmujesz się jakiejkolwiek manipulacji ceną na „Stronie”, firma Waste-Outlet zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich Twoich aukcji, usunięcia Twojego konta ze „Strony”, odmowy przywrócenia Twojego konta i w razie konieczności podjęcia działań prawnych.

e) Jako sprzedający zobowiązany jesteś do uiszczenia wszystkich opłat wobec Waste-Outlet za aukcje, jak to zostało opisane powyżej. Jeśli próbujesz uniknąć opłat albo wyeliminować opłaty lub potencjalne opłaty, kontaktując się z licytującym / kupującym poza parametrami „Strony” lub omijając „Stronę” w celu dokończenia transakcji, naruszasz Warunki i Waste-Outlet zastrzega sobie prawo do regresu prawnego. W pewnych okolicznościach sprzedający i kupujący mogą wyrazić zgodę na udostępnianie niezbędnych informacji kontaktowych w celu dostarczenia próbki materiałów. Tego rodzaju komunikacja nadal podlega ograniczeniom w niniejszych Warunkach i nie może być wykorzystana do naruszenia umowy z Waste-Outlet.

f) „Strona” wykorzystuje następujące waluty: EUR, USD i DKK. h) Nie będziemy pobierać opłat, których nie uzgodniono.

6

Gwarancje Sprzedającego

Sprzedający musi zagwarantować materiały na aukcję w serwisie Waste-Outlet. Oznacza to, że sprzedający jest w rzeczywistości prawnym właścicielem wszelkich materiałów wystawionych na aukcji, że sprzedający ma wszelkie odpowiednie uprawnienia do oferowania materiałów wystawionych na sprzedaż, że sprzedający ma prawo wystawić wymienioną aukcję i zgodzić się na zawarte w niej warunki, że sprzedający w żaden sposób nie narusza Warunków jakiejkolwiek wcześniejszej umowy, której stroną jest sprzedający, a także że wyraża zgodę na Warunki, że materiały wymienione na aukcji nie są przedmiotem żadnych zastawów lub obciążeń jakiegokolwiek rodzaju i że nie są znane żadne kwestie ochrony środowiska związane z wymienionymi materiałami w zakresie roszczeń, zawiadomień, żądań, pozwów lub innych szkód, ani też nie ma groźby wyrządzenia szkód osobistych ani urzędowych w tym zakresie przez jakąkolwiek osobę.

7

Oferty i nabywcy

7.1 Wszystkie oferty na „Stronie” podlegają Warunkom, w tym także informacjom zawartym w innych punktach Warunków dotyczących korzystania z usługi. Wszyscy oferenci i kupujący aukcjach na „Stronie” muszą mieć świadomość, że ​​oferty nie zawierają żadnych obowiązujących podatków, ceł, kosztów przygotowania lub sprzętu, wysyłki lub transportu, opłat eksportowych lub importowych, opłat rejestracyjnych lub transakcyjnych, ubezpieczenia lub opłaty z tytułu escrow ani innych potencjalnych kosztów związanych z zakupem materiałów wymienionych w aukcji, chyba że jest jednoznacznie określone w inny sposób. Za wszystkie dodatkowe koszty tego rodzaju pełną odpowiedzialność ponosi oferent / kupujący, chyba że uzgodniono inaczej.

7.2 Po zakończeniu aukcji sprzedający będzie mógł kupić poprzez konto aukcyjne listę oferentów. W takim przypadku firma Waste-Outlet dostarczy sprzedającemu informacje o wszystkich oferentach, aby sprzedający mógł wybrać zwycięzcę aukcji. Pamiętaj, że zwycięzcą może zostać każdy z oferentów i nie musi to być składający „najwyższą ofertę” Sprzedający nie ma obowiązku wyboru oferenta i może się zdecydować nie sprzedawać wymienionych materiałów, nawet po zakończeniu aukcji. Jeśli zostałeś zwycięzcą aukcji to zostaniesz o tym powiadomiony.

7.3 Dla potrzeb niniejszych Warunków oferent, który został wybrany jako zwycięzca aukcji na „Stronie” jest określany jako kupujący. Jeśli kupujący lub sprzedający wskazał na potrzebę usługi Escrow w odniesieniu do transakcji z aukcji, kupujący otrzyma powiadomienie e-mail z prośbą o wypłatę z Escrow, a jeśli płatność Escrow będzie używana po raz pierwszy to kupujący zostanie poproszony o zarejestrowanie konta Escrow.

7.4 Wszystkie materiały wymienione i sprzedawane poprzez Waste-Outlet należy traktować jako „sprzedane takie jakie są, gdzie są, ze wszystkimi wadami” i w odniesieniu do Waste-Outlet są bez gwarancji lub rękojmi, zarówno domyślnej jak i pisemnej, w tym bez ograniczeń wykluczone są wszelkie gwarancje i rękojmie związane z jakością materiału(ów), a także ich stanem i klasą. Waste-Outlet nie są ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie wady, niedobory, nieścisłości lub fałszywe opisy jakichkolwiek materiałów wymienionych na „Stronie” lub jakąkolwiek transakcję na „Stronie”. Wszyscy kupujący na tej „Stronie” zgadzają się nie obciążać Waste-Outlet odpowiedzialnością za jakiekolwiek błędy lub braki w transakcjach wynikające z korzystania ze „Strony” i nie wnosić żadnych roszczeń wobec Waste-Outlet z tego tytułu.

8

Obsługa płatności i usługa Escrow

8.1 Kiedy sprzedający wybierze zwycięzcę aukcji, nadszedł czas, aby sfinalizować transakcję. Może być to wykonane pomiędzy kupującym i sprzedającym zgadzającym się na obsługę płatności między sobą poza „Stroną” lub na żądanie którejkolwiek ze stron, za pomocą obsługi płatności za pośrednictwem strony trzeciej, czyli serwisu płatności Escrow Transpact.com firmy Waste-Outlet. Usługa Escrow Service istnieje, aby zapewnić lepsze bezpieczeństwo zarówno dla kupującego jak i sprzedającego. Usługa Escrow Service gwarantuje, że kupujący otrzyma dokładnie to, co zamówił lub zwrot jego pieniędzy i zapewnia, że sprzedający otrzyma wszystkie pieniądze ze sprzedaży wraz z odsetkami.

8.2 Jeśli kupujący lub sprzedający zdecyduje się skorzystać z usługi Escrow Service, wówczas kupujący otrzyma od Escrow Service fakturę na pełną opłatę (jeśli materiał odpadowy ma wartość ujemną, wówczas sprzedający otrzyma od Escrow Service fakturę na pełną opłatę). Kupujący musi zasilić rachunek Escrow za pośrednictwem przelewu bankowego. W tym przypadku fundusze będą przechowywane przez Escrow Service, dla której Transpact.com jest agentem i będzie on prowadził i nadzorował konto depozytowe przeznaczone specjalnie dla tej transakcji. Należy pamiętać, że Transpact.com nie odpowiada ani nie sprawuje kontroli nad materiałami wymienionymi na aukcji, dla których przechowuje on środki z transakcji w Escrow.

8.3 W odniesieniu do obowiązków usługi Escrow Service oferowanych przez Transpact.com zarówno kupujący, jak i sprzedający zgadzają się, że:
a) Transpact.com nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność lub dokładność tożsamości kupującego lub sprzedającego, ani za ich zobowiązanie do sfinalizowania jakiejkolwiek transakcji. Transpact.com nie może zagwarantować sfinalizowania transakcji i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub brak działań kupującego lub sprzedającego. Transpact.com Usługa depozytowa Transpact.com jest jedynie przechowywaniem środków transakcyjnych przez trzecią stronę i nie ma wpływu na faktyczne przeniesienia materiałów od jednej strony do drugiej.
b) Usługa Escrow kosztuje tylko stałą opłatę w wysokości 6,98 EUR (w przypadku kwot poniżej 15 000 EUR) lub 34,98 USD (w przypadku kwot mniejszych niż 2,500 USD) i jest zawsze płatna zawsze przez jedną stronę – sprzedającego lub kupującego, tę która zdecydowała się na aktywowanie usługi Escrow. Jeśli rozliczasz się w EUR i nie masz konta bankowego w EUR wtedy proszę zobaczyć dodatkowe informacje dotyczące dodatkowych opłat. Transakcje w dolarach amerykańskich nie są objęte tymi opłatami (ponieważ już zawierają tę opłatę).
c) Escrow Service przyjmuje założenie, że każda korespondencja (wysłana pocztą lub e-mailem, podpisana elektronicznie lub w inny sposób) uważana jest za oryginalnie dostarczoną przez którąkolwiek ze stron transakcji i że nie jest fałszerstwem lub oszustwem, i traktuje taką korespondencję jako wiarygodną. Jakakolwiek korespondencja, która została odebrana, a która nie jest uważana za autentyczną zostanie zlekceważona lub zakwestionowana.
d) Waste-Outlet nie jest odpowiedzialna za rozstrzyganie sporów między kupującym a sprzedającym i nie udziela żadnej pomocy w tych sprawach.
e) W odniesieniu do jakiegokolwiek sporu pomiędzy kupującym i sprzedającym w kwestii ostatecznej transakcji, mającego wpływ na przepływ środków z konta Escrow, Escrow Service jest zobowiązana wstrzymać zwolnienie tych środków do czasu aż kupujący i sprzedający złożą wspólne oświadczenie wraz z instrukcjami dotyczącymi tych środków. Jeśli takie oświadczenie nie jest możliwe do złożenia, usługa Escrow Service będzie przechowywać te środki na koncie Escrow aż do otrzymania instrukcji (orzeczenia, nakazu lub wyroku) z sądu właściwego w kwestii jurysdykcji do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy zaangażowanymi stronami. If necessary, the Escrow Service will institute a bill of interpleader to provide the needed documentation. Jeśli jednak kupujący i sprzedający zgadzają się na wiążący arbitraż w celu rozwiązania konfliktu, to Escrow Service zgodzi się zaakceptować instrukcje arbitra dotyczące uwolnienia środków przechowywanych ma koncie depozytowym Escrow. Firma Waste-Outlet używa jako arbitra refereeltd.com.
f) Kiedy ustalono, że transakcja pomiędzy kupującym i sprzedającym została zakończona i obie strony wszystko uzgodniły, środki depozytowe Escrow zostaną przekazane sprzedającemu. Środki Escrow, które zostały przekazane są uważane za „dochody netto” i jest to całkowita cena, którą zapłacił kupujący sprzedającemu minus wszelkie opłaty za usługi, obowiązujące podatki lub inne wydatki.

9

Podatki

Waste-Outlet nie bierze odpowiedzialności za określanie potencjalnie obowiązujących podatków, takich jak podatki od użytkowania lub sprzedaży, VAT (Value Added Tax) lub GST (Goods & Services Tax) od towarów i usług, podatek od przeniesienia, ad valorem lub inne podobne podatki. Jest to obowiązek sprzedającego i / lub kupującego, aby dowiedzieć się, jakim podatkom podlegają. Obowiązkiem kupującego i sprzedającego jest zgłoszenie, gromadzenie i / lub naliczanie wszelkich podatków, które mają zastosowanie ze względu na jakąkolwiek transakcję, której są oni stronami.
Nie jest obowiązkiem firmy Waste-Outlet, ani nie jest ona zobowiązana do udziału w jakiejkolwiek poborze lub przekazywaniu jakiegokolwiek rodzaju podatków, bez względu na organ podatkowy, wobec którego on powstał.

Prowizja od duńskich klientów zostanie powiększona o duński podatek VAT w wysokości 25%.

10

Ocena i opinie

Używamy ocen i opinii, aby zapewnić wszystkim naszym klientom godną zaufania witrynę aukcji internetowych. Jest to szansa dla Ciebie, aby dzielić się zdobytymi doświadczeniami w sieci Waste-Outlet. Możesz dać ocenę i napisać opinię dopiero po zakończeniu aukcji.

Wierzymy w wolność słowa, przejrzystość i otwartą komunikację. Nasz system opiera się na zaufaniu a zaufanie wynika ze szczerej i rzetelnej rozmowy. Prosimy więc o trzymanie się faktów podczas pisania opinii. Najlepsze oceny stanowią podstawę dla innych Użytkowników do podejmowania dobrych decyzji. Nie tolerujemy obelg lub opinii, które są nieistotne dla sprawy. Wszystkie opinie mogą być sprawdzone przez Waste-Outlet i będziemy mogli je usunąć lub zmienić ich treść, jeśli okaże się, że naruszają one Nasze zasady.

11

Informacja o prawach autorskich

11.1 Copyright 2015 Waste-Outlet

11.2. Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszych Warunków:

(a) My, wraz z Naszymi licencjodawcami, posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na Naszej „Stronie” oraz materiały zawarte na Naszej „Stronie” i

(b) Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na Naszej Stronie” oraz materiały znajdujące się na naszej „Stronie” są chronione prawem własności intelektualnej Królestwa Danii i obowiązującymi międzynarodowymi prawami własności intelektualnej.

12

Licencja na korzystanie ze „Strony”

12.1 Możesz:
(a) przeglądać strony Naszej „Strony” w przeglądarce internetowej.
(b) drukować strony Naszej „Strony.
(c) przesyłać pliki wideo z Naszej „Strony” i korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem „Strony” przy użyciu przeglądarki internetowej.

12.2 Nie wolno Ci pobierać materiałów z Naszej „Strony” ani zapisywać żadnych takich materiałów na komputerze. Wyjątek od tego stanowi Regulamin i Polityka Prywatności i Cookie, które można pobrać i zapisać.

12.3 Możesz korzystać z Naszej „Strony” wyłącznie w celach osobistych i biznesowych  i nie wolno używać Naszej „Strony” do innych celów.

12.4 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejsze Warunki, możesz jedynie modyfikować dane osobowe i aukcje dotyczące Twojej firmy na Twoim własnym pulpicie nawigacyjnym Użytkownika, ale nie wolno Ci edytować lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować materiałów na Naszej „Stronie”.

12.5 Jeśli nie posiadasz lub nie kontrolujesz odpowiednich praw do materiałów, nie wolno Ci:
(a) publikować materiałów z Naszej „Strony” (w tym także publikować ich na innych stronach internetowych). Wyjątek od tej zasady stanowią ogłoszenia aukcji, które mogą być rozpowszechniane za pośrednictwem wspólnego udostępniania poprzez pocztę elektroniczną i serwisy społecznościowe.
(b) sprzedawać, wypożyczać lub udzielać licencji na materiały z Naszej „Strony”;
(c) wykorzystywać materiały z Naszej „Strony” w celach handlowych; lub
(d) re-dystrybuować materiały z Naszej „Strony”, z wyjątkiem naszego newsletter-a. Możesz re-dystrybuować nasz newsletter w formie drukowanej lub elektronicznej każdej osobie i na wszystkich stronach aukcji.

12.6 Zastrzegamy sobie prawo do ograniczania dostępu do obszarów Naszej „Strony”, a nawet całej Naszej „Strony” według naszego uznania. Nie wolno omijać, obchodzić ani próbować omijać lub obchodzić jakichkolwiek środków ograniczających dostęp do Naszej „Strony”.

13

Niedozwolone wykorzystanie

13.1 Nie wolno Ci:
(a) korzystać ze „Strony” w jakikolwiek sposób lub podejmować działania, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie „Strony” lub utrudnić jej działanie i dostępność do „Strony”.
(b) korzystać z Naszej „Strony” w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, nielegalny, nieuczciwy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek działaniem niezgodnym z prawem, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym.
(c) używać Naszej Strony do kopiowania, przechowywania, przyjmowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są powiązane) z oprogramowaniem szpiegującym, wirusami komputerowymi, koniem trojańskim, robakami, skimmingiem – rejestratorem klawiszy, rootkit-em czyli narzędziami pomocnymi we włamaniach do systemów informatycznych lub innym złośliwym oprogramowaniem komputerowym.
(d) prowadzić systematyczne lub zautomatyzowane gromadzenie danych (w tym między innymi scraping, data mining czyli pozyskiwanie danych i gromadzenie danych) w lub w związku z Naszą „Stroną” bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
(e) uzyskiwać dostęp lub wchodzić w interakcje z naszą „Stroną” za pomocą jakichkolwiek robotów, pająków lub innych zautomatyzowanych środków.
(f) naruszać dyrektyw zawartych w pliku robots.txt naszej „Strony” ani wykorzystywać dane zebrane na Naszej „Stronie” na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym wszelkie formy e-mail marketingu, marketingu SMS-owego, telemarketingu i marketingu bezpośredniego).
(g) używać dane zgromadzone na naszej „Stronie”, aby kontaktować się z osobami fizycznymi, firmami lub innymi osobami czy podmiotami.

14

Twoja treść: licencja

14.1 Zgodnie z niniejszymi Warunkami „Twoja treść” oznacza wszystkie materiały, w tym wszelkie teksty, grafiki, obrazy i dokumenty przekazane Nam lub Naszej „Stronie” do przechowywania lub publikowania, przetwarzania lub transmisji poprzez Naszą „Stronę”.

14.2 Udzielasz Nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, nie na wyłączność, bezpłatnej licencji na korzystanie, odtwarzanie, przechowywanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie Twoich treści na „Stronie” także do wszelkich celów marketingowych związanych z promocją „Strony”.

14.3 Udzielasz firmie Waste-Outlet prawo do zmiany tekstu, fotografii i informacji na Twojej aukcji. Będzie to zawsze dokonywane w tym celu, aby Twoja aukcja była bardziej atrakcyjna, a my zawsze powiadomimy Cię o ewentualnej zmianie.

14.4 Po opublikowaniu aukcji nie będziesz mógł edytować wpisu. Jeśli musisz wprowadzić zmiany skontaktuj się z firmą Waste-Outlet.

14.5 Bez uszczerbku dla innych Naszych praw wynikających z niniejszych Warunków, jeśli w jakikolwiek sposób naruszasz którekolwiek postanowienia niniejszych Warunków lub jeśli słusznie podejrzewamy, że zostały one w jakiejkolwiek formie naruszone możemy usunąć, anulować publikację lub edytować dowolną część lub całą Twoją treść.

15

Twoja treść: zasady

15.1 Gwarantujesz i oświadczasz, że ​​Twoja treść będzie zgodna z tymi Warunkami.
15.2 Twoja treść nie może być niezgodna z prawem lub nielegalna, nie może naruszać praw osób trzecich i nie może prowadzić do wytoczenia powództwa przeciwko jakiejkolwiek osobie (w jakiejkolwiek sprawie, w którymkolwiek porządku prawnym i w ramach jakiegokolwiek obowiązującego prawa).
15.3 Nie wolno, aby Twoja treść i Twoja treść użyta przez Nas zgodnie z niniejszymi Warunkami:
(a) zniesławiały lub były złośliwie fałszywe.
(b) były obsceniczne lub nieprzyzwoite.
(c) naruszały prawa autorskie, prawa moralne, prawa o ochronie baz danych, prawa znaków towarowych, prawa wzorów, prawa z tytułu nieuczciwej konkurencji (podszywanie się pod inną firmę), lub inne prawa własności intelektualnej.
(d) naruszały jakiekolwiek prawo do zachowania tajemnicy, prawo do prywatności lub prawa wynikające z przepisów o ochronie danych.
(e) zawierały niewłaściwe stwierdzenia i treści
(f) podżegały do popełnienia przestępstwa, zawierały instrukcje do popełnienia przestępstwa lub promowały działalność przestępczą.
(g) podżegały przeciwko sądom lub naruszały jakiekolwiek postanowienie sądu.
(h) łamały przepisy dotyczące nienawiści rasowej lub religijnej, lub dyskryminacji.
(i) naruszały przepisy dotyczące tajemnic służbowych.
(j) naruszały zobowiązania umowne wobec innej osoby.
(k) były nieprawdziwe, fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd.
(l) składały się z lub zawierały jakiekolwiek instrukcje, porady lub inne informacje, na bazie których mogą być podjęte działania prowadzące do spowodowania choroby, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, lub jakiejkolwiek innej straty lub uszkodzenia.
(m) stanowiły spam.
(n) były obraźliwe, zwodnicze, oszukańcze, stanowiły groźbę, obraźliwe, nękające, antyspołeczne, groźne, nienawistne, dyskryminujące, podżegające, lub wywoływały niepokój, niepotrzebny strach lub zaburzały spokój jakiejkolwiek osoby.

16

Ograniczone gwarancje

16.1 Nie gwarantujemy ani nie poświadczamy:
(a) kompletności i dokładności informacji zamieszczonych na Naszej „Stronie”.
(b) że materiał na „Stronie” jest aktualny; lub że „Strona” lub jakakolwiek usługa na „Stronie” będą dostępne.

16.2 Zastrzegamy sobie prawo do przerwania lub zmiany jakichkolwiek lub wszystkich Naszych usług na „Stronie”, a także do zaprzestania publikowania Naszej „Strony” w dowolnym momencie według własnego uznania bez uprzedzenia lub wyjaśnienia, i zastrzegamy sobie wyraźnie że niniejsze warunki nie stanowią inaczej i że nie przysługuje Ci żadna rekompensata ani żadna inna płatność z tytułu zaprzestania lub zmian jakichkolwiek serwisów internetowych, ani w przypadku gdy przestaniemy publikować „Stronę”.

16.3 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i z zastrzeżeniem paragrafu „Ograniczenie i wykluczenia odpowiedzialności „, wykluczamy wszystkie oświadczenia i gwarancje dotyczące niniejszych Warunków, Naszej „Strony” oraz korzystania z Naszej „Strony.

17

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

17.1 Żadne z postanowień umownych w ramach niniejszych Warunków nie będzie:
(a) ograniczać lub wykluczać jakąkolwiek odpowiedzialność­ za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikłe z zaniedbania.
(b) ograniczać lub wykluczać jakąkolwiek odpowiedzialność za oszustwo lub fałszywe oświadczenie.
(c) ograniczać jakąkolwiek odpowiedzialność, w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na podstawie właściwego prawa, lub wykluczać jakąkolwiek odpowiedzialność, której nie można wyłączyć zgodnie z obowiązującym prawem.

17.2 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym Paragrafie  i w innych miejscach w umowie w ramach tych Warunków:
(a) podlegają § 18.1; i
(b) regulują wszelką odpowiedzialność wynikającą z tej umowy lub odnoszącą się do przedmiotu tej umowy, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z tytułu czynów niedozwolonych (w tym zaniedbania) oraz naruszenia obowiązku ustawowego, z wyjątkiem zakresu wyraźnie wskazanego w umowie.

17.3 Nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za straty wynikające z jakiegokolwiek zdarzenia lub wydarzeń poza Naszą kontrolą­.

17.4 Nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za straty handlowe, w tym (bez ograniczeń) za straty lub utratę zysków, dochodów, wpływów, wykorzystania, produkcji, przewidywanych oszczędności, biznesu, umów handlowych, szans lub dobrej woli.

17.5 Nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych, bazy danych lub oprogramowania.

17.6 Nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody specjalne, pośrednie lub wtórne.

17.7 Akceptujesz fakt, że jesteśmy zainteresowani w ograniczeniu odpowiedzialności osobistej Naszego personelu zarządzającego i Naszych pracowników, i mając to na względzie przyjmujesz do wiadomości, że jesteśmy podmiotem z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgadzasz się, że nie będziesz wnosić pozwów i zgłaszać roszczeń przeciwko Naszemu personelowi zarządzającemu lub Naszym pracownikom w związku z wszelkimi stratami poniesionymi w związku z Naszą „Stroną” lub niniejszymi Warunkami (nie będzie to oczywiście ograniczać ani wykluczać odpowiedzialności osoby z ograniczoną odpowiedzialnością za działania i zaniechania Naszego personelu zarządzającego lub Naszych pracowników).

18

Naruszenia niniejszych warunków

18.1 Bez uszczerbku dla innych Naszych praw wynikających z niniejszych Warunków, w przypadku naruszenia w jakikolwiek sposób niniejszych Warunków lub, jeśli możemy racjonalnie podejrzewać, że w jakikolwiek sposób naruszyłeś niniejsze Warunki, możemy:
(a) przesłać jedno lub więcej formalnych ostrzeżeń.
(b) czasowo zawiesić Twój dostęp do „Strony” lub trwale zabronić Ci dostępu do Naszej „Strony”.
(c) zablokować komputery używające Twojego adresu IP przed uzyskiwaniem dostępu do naszej „Strony” i skontaktować się z dowolnym lub z wszystkimi Naszymi Dostawcami Usług Internetowych, aby zablokowali Twój dostęp do Naszej „Strony”.
(d) rozpocząć postępowanie sądowe przeciwko Tobie, zarówno za naruszenie umowy, jak i / lub zawiesić lub usunąć Twoje Konto na naszej „Stronie”.

18.2 W przypadku zawieszenia lub zabronienia lub zablokowania Twojego dostępu do naszej „Strony” lub części naszej „Strony” nie wolno Ci podjąć jakichkolwiek działań w celu obejścia takiego zawieszenia lub zakazu lub zablokowania (w tym między innymi tworzenia i / lub użyciu innego konta)

19

Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek postanowienie umowne na bazie niniejszych Warunków jest określone przez sąd lub inny właściwy organ jako niezgodne z prawem i / lub niewykonalne, pozostałe przepisy będą nadal obowiązywać.

20

Prawa osób trzecich

20.1 Celem umowa zawartej na podstawie niniejszych Warunków są korzyści dla Nas i dla Ciebie, i nie jej celem przysporzenie korzyści ani aby była wykorzystywana przez jakąkolwiek osobę trzecią.

20.2 Wykonywanie praw stron w ramach umowy na mocy niniejszych Warunków nie podlega zgodom jakichkolwiek osób trzecich.

21

Prawo i jurysdykcja

21.1 Umowa na bazie niniejszych Warunków będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem duńskim.

21.2 Wszelkie spory dotyczące umowy na bazie niniejszych Warunków podlegają wyłącznej
jurysdykcji sądów Danii.

22

Nasze szczegóły oraz informacje prawne i regulacyjne

22.1 „Strona” jest własnością i jest obsługiwana przez firmę Waste-Outlet I / S.

22.2 Firma Waste-Outlet I / S jest zarejestrowana w Danii.

22.3 Nasza siedziba główna / główna miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Haderslevvej 1, 6200 Aabenraa, Dania.

22.4 Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres podany powyżej, korzystając z Naszego formularza kontaktowego na „Stronie”, e-mailowo na adres mail@waste-outlet.com  lub telefonicznie pod numerem 0045 53373880

22.5 Jesteśmy zarejestrowani w duńskim rejestrze handlowym (Det Centrale Virksomhedsregister); a Nasz numer rejestracyjny (numer VAT) to 20869275.

23

Zmiany w niniejszych warunkach

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub załączania poprawek do niniejszych Warunków od czasu do czasu poprzez wysłanie Ci e-maila lub wiadomości na „Stronie”. Ty i firma Waste-Outlet zgadzają się, że zmiany nie mogą być z mocą wsteczną. Jeśli nadal będziesz używać „Strony” po otrzymaniu takiego e-maila lub wiadomości oznacza to, że akceptujesz te zmiany.

24

Ostatnia poprawka

Niniejsze Warunki zostały ostatnio poprawione 22 czerwca 2017 r

Cookies!

Waste-Outlet.com uses cookies to offer you a better browsing.Find out more on how we use cookies and how you can change your settings. Click Here

x